Yenâbîu’l-Mevedde’nin Yayınlanması Hakkında

Değerli okurlarımız;

Seyyid Süleyman Belhî hazretlerinin, uzun araştırmalar neticesinde ve son derece zor şartlar altında hazırladığı Yenâbîu’l-Mevedde adlı eserin ilk baskısı, Hazret’in vefatından sonra 1884/85 (H. 1302) senesinde gerçekleşmiştir. Eser, tüm İslâm dünyasında Sünnî ve Şiî ulemânın teveccühünü kazanmış; Ehlibeyt hakkında yazılan her ilmî çalışmada, ana kaynaklardan biri olarak gösterilmiştir. Türkiye dışında yapılan Ehlibeyt hakkındaki araştırmalarda da, hâlen bu otoritesini korumaktadır. Eserin bu derece önemine binâen, bugüne kadar tam metin olarak Türkçe’ye tercüme edilmemiş olması, tarafımızdan büyük bir eksiklik olarak tespit edilmiş ve tahkikli tam metnin tercüme edilmesi için girişimde bulunulmuştur.

Teklifimizi büyük bir sevinç ve şükran hisleriyle kabul eden üç “akademisyen”, gönüllü olarak bu hizmeti yapmayı kabul etmişlerdir. Biz de sözlerine itimat ederek, 2012 senesinde kitabı neşredeceğimizi okuyucularımıza duyurmuştuk. Tahkikli nüshası üç cilt olan eserin ilk cildi dahi, söz verilen tarihte teslim edilmeyince; yapamayacaklarını düşünüp, sonraki ciltleri başka bir mütercime verme teklifinde bulunduk. Bu teklifimizi kabul etmeyip devam etmek istediklerini bildirdiler. Birinci cilt, türlü bahaneler serdedilerek dört sene sonra teslim edildi. Ancak bu ilk cildi okuyunca, tercümede fahiş ıstılah hataları ve Türkçe bozuklukları olduğunu gördük ve kendilerinden bunları tashih etmelerini rica ettik. Bu süreç de beklediğimiz neticeyi vermedi ve işaret ettiğimiz tashihleri yapamayacaklarını beyan ettiler. Kitabın ehemmiyetine ve müellifin hâtırasına hürmeten, tercümeyi ana metinle tek tek mukabele ederek tüm tashih işlerini yapmayı üstlendik.

Ne yazık ki bu hususu, anlaşılması güç bir enâniyet davası hâline getirdiler. Eserin en doğru tercüme ile çıkması hususunda bir gayret ortaya koymak yerine; müdafaaya, yanlışları doğru göstermeye ve tarafımızı itham etmeye yöneldiler. Nihayetinde, tashihlerimizi kabul etmeyeceklerini bildirip, yaptıkları hataları doğru görmekte ısrar ettiler. Kendilerine, tercümenin bu hâliyle sıhhatli olmadığını, lisan-ı münasiple defaatle anlattık. Bütün bu sürece rağmen bir uzlaşma sağlanamadığı için, eserin bu hâliyle bizim tarafımızdan neşredilemeyeceğini kendilerine bildirdik.

Yenâbîu’l-Mevedde’nin neşrini, yukarıda özetlemeye çalıştığımız nedenlerle gerçekleştiremediğimiz için, değerli okuyucularımızdan özür dileriz.

Seyyid Süleyman Belhî hazretleri gibi, Ehlibeyt davasına hayatını adamış yetkin ve muhlis zâtların çileleri, sağlıklarında olduğu gibi, göçtükten sonra da devam etmektedir. Kitabın tercümesi sırasında yaşadıklarımız da, bu hususu teyit eden canlı misallerden biri olmuştur.

Revak Kitabevi

02.08.2016

  • Posted by arzumeral_revak_admin
  • on January 16, 2017
  • Comments are off
  • Duyurular ,